Menü

uj_magyarorszag.jpg

2011.02.03. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011.

    február 3-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Szabolcs                    polgármester

                           Csenki Mihály                             képviselő

                           Kutassy Viktor                            képviselő

                           ifj. Vicze János                           képviselő

                           Wencz Péter                                alpolgármester

                           Mike Hajnalka                              jegyző

                           Molnár Róbertné                        gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ------

 

 

Muszela Szabolcs polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

      Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. forduló

      a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

            Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

      b.) Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapítása

           Előadó: Csenki Mihály bizottság elnöke

      c.) 2011. évi képviselői Keret megállapítása

           Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

3.) A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

4.) Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők 2011. évi

     teljesítményértékeléséhez

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

5.) Községi könyvtáros kinevezése

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

6.) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési

     Akciócsoport hitel felvételéhez kezességvállalás

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester

7.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója

     a 2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

     Előadó: Muszela Szabolcs polgármester, Csenki Mihály bizottság elnöke

8.) Egyebek: - Tájékoztató a körjegyzőséggel kapcsolatos

                        megbeszélésről

                        Előadó: Muszela Szabolcs polgármester     

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Az előző ülés (2010.12.13.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

 

- december 15-én a Magyar Államkincstár főosztályvezetője behívta - az Intézményfenntartó Társulásnak a hátrányos helyzetű gyermekek után járó normatívák igénylése  miatt, - mint a székhely település polgármesterét. A jövőre nézve tudatosítani kell az intézményvezetőkben, hogy jobban figyeljenek oda ezeknek a gyerekeknek a szakvéleményében foglaltakra és arra, hogy Időben elkészüljön a szakvélemény.

- december 15-én Leader ülés volt Lábatlanon. A Gerecse Natúrpark megvalósíthatósági tervének bemutatása volt a téma.

- december 17-én a Hétforrás Kft közgyűlésén vett részt, melyen ismertették a 2011. évi terveket. Ez évben is folytatják a hibás vezetékek cseréjét, és a szennyvíztisztító korszerűsítését.

- december 17-én volt a falubetlehem ünnepe

- január 10-én elkészült a község éves programterve, mely olvasható a község honlapján

- január 11-én a Gerecse-Pilis Vízitársulat ülésén vett részt, ahol megállapítottak 10 %-os mértékű működési hozzájárulást a Társulat részére, mivel az új finanszírozási szabályok miatt átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került.

- január 13-án a Dorogi Munkaügyi Hivatalban tájékozódtunk a közfoglalkoztatás ez évi új szabályairól. Röviden tájékoztatja a testületet a lehetőségekről. Egyenlőre az I. félévre benyújtottunk egy közfoglalkoztatási pályázatot, melyet elfogadtak.

- január 14-én volt községünkben a Doni csatában elhunytakról a megemlékezés

- január 18-án Michl József Országgyűlési képviselő Úr tartott lakossági fórumot

- január 22-én tartottuk a községi disznóvágást. Ennek két fő célja volt, az egyik, hogy bemutassuk a gyerekeknek, másrészt pedig a vendéglátás lett volna, de sajnos erre kevés volt az érdeklődés.

- január 26-án részt vett az esztergomi polgármester meghívására egy megbeszélésen, melyen a környékbeli polgármesterek is részt vettek.  A megbeszélés nem volt túl eredményes és hasznos.

- február 3-án a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt, melyen a megyei területrendezési terv módosítása volt a téma.

- az elmúlt Időszakban levélben kereste meg a Megyei Közútkezelő Kht-t a bajnai szeméttelepnél lévő kanyar áldatlan állapota miatt és kérte biztonsági korlát kihelyezését. Válasz eddig nem érkezett.

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő területileg illetékes irodáját is megkereste a "tanya" ügyében, az önkormányzat tájékozódni szeretne a jelenlegi állapotról és az ingatlannal kapcsolatos további tervekről. Válasz eddig nem érkezett.

 

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

2.) Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. forduló

 

a.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás finanszírozása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként röviden ismerteti az intézmények finanszírozásához szükséges önkormányzati önrész mértékét, mely kb. 23 millió Ft. Év közben várható majd ennek csökkenése pl. a nemzetiségi pályázati támogatásból és a spórolásból. Ezen kívül javasolni fogja az Intézményfenntartó Társulásnak, hogy ne havi finanszírozása legyen a Társulásnak, hanem feladat finanszírozása, csak annyit utaljunk be amennyi az igazolt kiadások nagysága.

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            1/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

          finanszírozásáról

 

            1.)       Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        Az előterjesztésnek megfelelően 24.637. E Ft bevétellel,

                     46.466  E Ft kiadási főösszeggel és 21.829 E Ft önkormányzati

                     támogatási összeggel elfogadja a Bajna-Epöl-Nagysáp

                     Intézményfenntartó Társulás epöli intézményeire vonatkozó

                     2011. évi költségvetési javaslatot.

 

                 2.)   Az előterjesztésnek megfelelően 8.049 E Ft bevétellel és

                     8.049 E Ft kiadási főösszeggel  16 %-os önkormányzati

                     költségvállalással  (1.264.000,- Ft)  elfogadja a Társulási

                     Tanács Munkaszervezetének 2011. évi költségvetésére

                      vonatkozó javaslatot.

 

                        Felhatalmazza a Társulási Tanács tagjait, hogy az

                     Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén jelen

                     határozat (1)-(2) pontjának megfelelően szavazzanak.

 

                        HatárIdő: Társulási Tanács 2011. évi költségvetést tárgyaló

                                     ülése

                        Felelős:    képviselő-testület és Társulási Tanács tagjai

 

 

b.) Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapítása

 

Csenki Mihály bizottsági elnök: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            2/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A Polgármester 2011. évi cafetéria juttatásának megállapításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            Muszela Szabolcs főállású polgármester cafetéria-juttatásának éves

keretösszegét a 2011. év vonatkozásában 200.000 Ft/év összegben

állapítja meg.

            A cafetéria-juttatás részletszabályait e határozat melléklete

          tartalmazza.

            Megbízza  a jegyzőt a polgármester rendelkező nyilatkozata alapján

            a cafetéria-juttatások folyósításával.

 

            HatárIdő: 2011. január 1-től folyamatos

            Felelős:    jegyző

 

 

c.) 2011. évi képviselői Keret megállapítása

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            3/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A 2011. évi képviselői Keret megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. január 1. napjától a képviselői Keretet az alábbiak szerint állapítja meg:

A képviselői Keret 2011. évi összege 540.000,-Ft /év 

A keret felhasználásáról a települési önkormányzati képviselők önállóan döntenek az alábbi egyénre szabott keretösszegek szerint:

            a.) települési képviselők által felhasználható keret  360 E Ft/év

                        Az egyéni képviselői keret összege:   10 E Ft/hó

 

            b.) alpolgármester által felhasználható keret       180 E  Ft/ év

                        Az alpolgármester egyéni kerete: 15 E Ft/hó.

 

A képviselői Keret felhasználásáról szóló szabályzat e határozat mellékletét képezi, melyet a képviselő-testület jelen határozatával jóváhagy.

 

HatárIdő: 2011. január 1-től folyamatos

Felelős:   polgármester

 

 

 

3.) Napirend: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            4/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A képviselő-testület 2011. évi munkatervéről

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2011. évi

            munkatervét.

            Felkéri a jegyzőt, hogy a munkatervet küldje meg a

            Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

 

            HatárIdő: a munkaterv továbbítására: 15 nap

            Felelős:    jegyző

 

 

4.) Napirend: Kiemelt célok meghatározása a köztisztviselők 2011. évi

                       teljesítményértékeléséhez

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

5/2011.(II.03.) Ökt. határozat

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez szükséges kiemelt célokról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2011. évre vonatkozóan.

 

1.      Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén

 

-          A jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott feladatok határIdőre történő ellátása.

 

2.      Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén

 

-     Az év során tervezett beruházások, felújítások, fejlesztések folyamatos

      figyelemmel kísérése, előkészítése, bonyolítása , pénzügyi hátterének

      megteremtéséhez pályázati lehetőségek feltárása és kihasználása.

            A pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási

            szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.

 

-          A kötelezően elkészítendő szabályzatok felülvizsgálata megtörténjen évente legalább egy alkalommal, illetve akkor, ha azt jogszabály, szervezeti változás vagy egyéb körülmény szükségessé teszi.

 

      -   Az intézmény zavartalan működésének támogatása, pénzügyi egyensúlyának

          biztosítása.

 

      -    A pénzügyi keret felhasználásával biztosítani kell az aktív korú nem

           foglalkoztatott bérpótló

           juttatásban részesülő személyek minél szélesebb körű foglalkoztatását.

 

3.     Célok a bevételek optimalizálása érdekében

 

-          Az adózástatás során maradéktalanul betartásra kerüljenek az adóeljárási szabályok, különös tekintettel az évközi változásokra.

-          Gondoskodjanak arról, hogy az adó és az egyéb kintlévőségek beszedése érdekében közvetlenül az esedékességet követően intézkedjenek.

-          A beszedés során alkalmazzák a hatályos jogszabályokat.

 

4.     Célok a 2011. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban

 

-          A 2011. évi népszámlálás lebonyolításában való közreműködés, a jogszabályban előírt

feladatok teljesítése.

 

5. Célok a képviselő-testület és a bizottság munkájának segítésével

    kapcsolatban

 

-          A képviselők, a bizottságok munkájának segítése, a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre vonatkozó előterjesztések pontos, határIdőben történő elkészítése.

 

-    A képviselő-testület működésének elősegítése érdekében el kell látni

a szervezési feladatokat, miszerint az ülések írásbeli anyagainak a

kezelését, nyilvántartások vezetését, figyelemmel kell kísérni az éves

munkatervet, valamint a  határozatok pénzügyi vonatkozásának

végrehajtását.

 

HatárIdő: 2011. december 31.

Felelős:   polgármester és jegyző

 

 

5.) Napirend: Községi könyvtáros kinevezése

 

Muszela Szabolcs polgármester: Ismerteti a beérkezett pályázatokat.

1) Rónainé Deák Judit        Úny

2) Szabóné Süvegh Edit     Nagysáp

3) Varga István                     Budapest

4) Sági Tamás Józsefné     Esztergom

5) Hermann Ingrid                Epöl

 

A pályázati kiírás feltételeinek mindegyik megfelel. Javasolja helyi pályázót kinevezni, mert utiköltség fizetésére az önkormányzatnak nincs pénzkerete. A munkaIdő heti 6 óra, így ez olyan kevés, hogy némelyik pályázó vonatkozásában az utiköltség meghaladná a kapott illetményt. A pályázók közül Hermann Ingrid helyi lakos már végzett munkát a községi könyvtárban, a könyvállomány digitalizálását ő végezte el, ismeri a mozgókönyvtári programot is.

A beérkezett pályázatok közül javasolja Hermann Ingrid pályázatát elfogadni.

 

Mike Hajnalka jegyző külön-külön sorolja fel a pályázók neveit, a képviselő-testület pályázónként szavaz. A szavazás eredménye:

 

1)        Rónainé Deák Judit                                   0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

2)        Szabóné Süvegh Edit                    0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

3)        Varga István                                     0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

4)        Sági Tamás Józsefné                    0 "igen" szavazat 5 "nem" szavazat

5)        Hermann Ingrid                               5 "igen" szavazat

 

            6/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            A községi könyvtáros kinevezéséről

 

            I:          Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        2011. február 15. napjától határozatlan Időre megbízza

                        Hermann Ingrid Epöl, Bem J.u. 13. sz. alatti lakost a községi

                        könyvtárban könyvtárosi munka elvégzésével.

                        A könyvtáros munkaideje: heti 6 óra

                        Díjazás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

                        XXXIII. törvény szerint.

                        A könyvtár állományáért a könyvtáros anyagi felelősséggel

                        tartozik, melyet a kinevezésben fel kell tüntetni.

                        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés

                        elkészítésével.

 

            II:         Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék a községi

                        könyvtár állományának 2011. február 15-ig történő

                        leltározásáról.

                        A leltárról készült záró Jegyzőkönyvet terjessze a képviselő-

                        testület elé.

 

                        HatárIdő: I. pont esetén a kinevezés elkészítésére: 15 nap

                                    II. pont esetén 2011. február 15.

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi

                       Vidékfejlesztési Akciócsoport hitel felvételéhez

                          kezességvállalás

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

7/2011.(II.03.) Ökt. határozat

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport hitel felvételéhez kezesség vállalásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, hogy Epöl Önkormányzata, mint a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület tagja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.) részére folyósítandó 15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint összegű kölcsön összege után a település lakosságszám arányában 181.199,-Ft és kamatai erejéig kezességvállalást nyújt 2013.12.31-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos szerződés aláírására.

A megjelölt kölcsönt, mint áthidaló kölcsönt a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet alapján elismert LEADER helyi akciócsoportként veszi fel, kifejezetten működési forrásai előfinanszírozására, amely költségek a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület által az MVH részére benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerülnek megtérítésre. Az Önkormányzat hitelerő képességét a kezességvállalás nem befolyásolja.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

                          beszámolója a 2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Muszela Szabolcs polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Csenki Mihály bizottság elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            8/2011.(II.03.) Ökt. határozat

            Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester

          2010. II. félévi szociális tevékenységéről.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Egészségügyi és

            Szociális Bizottság és a polgármester 2010. II. félévi szociális

            tevékenységéről készített beszámolót.

           

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    polgármester és bizottsági elnök

 

 

8.) Napirend: Egyebek: - Tájékoztató a körjegyzőséggel kapcsolatos

                                           megbeszélésről

 

Muszela Szabolcs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 25-én megbeszélést folytatott Nagy György Szomor Község Polgármesterével a 2008. óta tervezett körjegyzőség megalakításával kapcsolatban. A megbeszélésen elmondta, hogy Epöl község szeretné április 1-től megalakítani a körjegyzőséget Szomor községgel. Szomor Község Polgármestere támogatta a javaslatot, de jelezte, hogy várjuk meg a Gyermelyi önkormányzat véleményét is ez ügyben, mert tavaly nyáron szóbeli megkeresés érkezett tőlük arra vonatkozóan, hogy társulnának a tervezett körjegyzőségbe. Ismerteti a körjegyzőség finanszírozásának pénzügyi tervét, mely szerint Epöl község anyagilag és szakmailag is akkor járna jobban, ha csak Szomor községgel társulna, ő a maga részéről ezt fogja támogatni.

A körjegyzőség megalakításáról ütemterv készült, mely szerint február hónapban mindenképpen célszerű lenne a megállapodás megkötése a társulás létrehozására. A legutóbbi információk szerint Gyermelyen február 10-én lesz képviselő-testületi ülés, ezt az Időpontot még megvárjuk, de a döntés tovább nem halasztható.

 

Az ülésen a napirend keretében határozatot a képviselő-testület nem hozott, tudomásul vették a polgármester tájékoztatóját.

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Szabolcs polgármester az ülést bezárta.


K.m.f.

 

                        Muszela Szabolcs                                                Mike Hajnalka

                           polgármester                                                             jegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 36 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]