Menü

uj_magyarorszag.jpg

2010.06.30. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június  30-án tartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                            Csenki Mihály                 képviselő

                            Muszela Szabolcs         képviselő

                            Villányi Imre                    képviselő

                            Wencz Péter                   képviselő

                            Mike Hajnalka                 jegyző

                            Málnás Zsolt                   r.őrnagy, osztályvezet?

                                                                       Rendőrkapitányság Dorog

                           

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor              alpolgármester

                                         ifj. Csenki Mihály         képviselő

                                          Tácsik Attila                  képviselő

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő 2009. évi

     közbiztonsági helyzetről

     Előadó: Málnás Zsolt r.őrnagy osztályvezet?

3.) Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépés

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Falufejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2009. évi munkájáról

     Előadó: Tiboriné Kardos Éva Kuratórium Elnöke

5.) Helyi Választási Bizottság megválasztása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

6.) Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés kiegészítő munkái

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2010.05.27.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselőket:

- június 4-én tartottuk a községben a Trianoni megemlékezést majd ezt követően a Dr. Erdős Mátyás parkban a játszótér avató ünnepségét. A szervezőknek köszöni a munkát és mindenkinek a részvételt.

- Megkeresték az önkormányzatot a Kossuth L.u.9.sz. alatti ingatlan tulajdonosai azzal, hogy kívánja-e az önkormányzat megvásárolni az ingatlant. Az ingatlan szomszédságában van a Falufejlesztési Közalapítvány tulajdonában lévő tájház és az udvar közös használatú a jelenleg Belkovics Imre bácsiék által lakott lakóházzal. Javasolja megfontolni az ingatlan megvásárlását, már az előbbi szempontok miatt is. A vételár kérdésében tárgyalni kell a tulajdonosokkal. Addig is javasolni fogja a Falufejlesztési Közalapítványnak, hogy kezdeményezze az udvar használatára vonatkozó szolgalmi jog bejegyzését.

- Az új orvosi rendelő használatbavételi eljáráshoz a szakhatóságok a napokban szemlét tartottak az ingatlanon. A szakvélemények megérkezése után nyújthatjuk be az építéshatósághoz a használatbavételi engedély iránti kérelmet.

A pénzügyi finanszírozás kapcsán megemlíti, hogy jelenleg a támogatás pénzügyi rendezését bonyolító szervezet (VÁTI Kht) felfüggesztette az ígért támogatás kiutalását, mert felülvizsgálatot kezdeményezett a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan. A mai napon értesültünk arról, hogy egy kisebb mértékű szabálytalanságot állapítottak meg és a közbeszerzési eljárást bonyolító szervezet számlájából 144 E Ft-ot visszatartanak, és nem utalják ki támogatásként.

Időközben elkészült a rendelő előtti feljárat és az udvarban kialakításra került az előírt parkoló is. Ezen kívül a Hősök szobra és környéke is megszépült.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2.) Napirend: Dorog Városi Rendőrkapitányság beszámolója a községet érintő

                       2009. évi közbiztonsági helyzetről

Málnás Zsolt r.őrnagy, osztályvezet?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        31/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        A Dorog Városi Rendőrkapitányság 2009. évi beszámolójáról

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog Városi

                        Rendőrkapitányság beszámolóját a községet érintő 2009. évi

                        közbiztonsági helyzetről.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

3.) Napirend: Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

                       kilépés

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2002-ben jött létre az EU-s pénzek lehívására, hulladékkezelői feladatok és az elhagyott hulladéklerakók rekultivációs feladatainak megoldására. Az eddigi működés során csak elenyésző mértékű tagdíjat fizettünk, de most már önrészt is kellene vállalnia az önkormányzatoknak. A Dorogi Kistérségben készült egy felmérés a társulásban való részvétel szükségességéről, röviden ismerteti ennek tartalmát. A szakvélemény szerint a Társulás által megvalósítani kívánt célok igencsak szükségesek és kedvezőek volnának a társult önkormányzatok részére, a megvalósításnak keretei mind a költségek, mind pedig az Idő függvényében  - figyelemmel az érdemi munka nélkül eltelt, elvesztegetett Időszakra is - olyan mértékűre tágultak, amelyek kezelhetetlenek ill. nagymértékben veszélyezteti a közfeladatok zavartalan ellátását. A társulási konstrukció szerint továbbá a megvalósítás esetleges elmaradása, késedelme az érintett önkormányzatnak közvetlenül fel nem róható, azonban ennek súlyos anyagi, vagyonjogi következményei nélkül őt terhelik. Nem is említve a közszolgáltatás megszűnéséből eredő hiányosságokat, károkat. A közszolgáltatásokat az önkormányzatok közvetlen közbeszerzési pályázatokon keresztül szervezhetik meg, amelynek előkészítése, lebonyolítása - figyelemmel a közbeszerzési kiírásban meghatározandó jelentős szolgáltatói terhekre, vállalásokra, a közbeszerzési eljárás folyamatára is - hosszas Időt vesz igénybe. Erre tekintettel rövid határIdőben dönteni kell a folytatás lehetőségéről. A döntést tovább sürgeti a Társulási Megállapodás módosításának szükségessége, amely alkalom lehetővé teszi a részletes vizsgálaton és mérlegelésen alapuló kilépés lehetőségét. Az önkormányzatokat a kilépéssel kapcsolatban - különösen ha az a megállapodás keretei között megvalósulhat - kártérítési igény nem fenyegeti. Vizsgálható azonban az önkormányzatok saját kártérítési igénye a Társulással, a Gesztorral vagy a bonyolító GFSZ-szel szemben a teljesítések elmaradásából következett károk vonatkozásában, egyedileg, vagy kisebb csoportokra lebontva. Amennyiben ugyanis a Társulási Megállapodás módosításakor az elválás nem úgy történik, hogy a feleknek egymással szemben igényük nincs, vagy a módosítás a késedelem okán rendkívüli felmondási lehetőséget enged (amelyet most nem tesz), akkor a kártérítési igény jogalapjában teljességgel megalapozott, összegszerősége kérdéses, az egyes önkormányzatok által kimutatható mértékű.

Fentiek alapján javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

            32/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

            A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépésről

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza a

            Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

            2010. december 31. napjára történő kilépési szándékát, így a Társulási

            Megállapodást erre a napra - az év végéig esedékes tagdíjfizetési

            kötelezettséggel - felmondja.

            Az előterjesztett Társulási Megállapodás módosítást - figyelemmel a

            felmondására - jelen határozattal nem fogadja el.

            A Társulási Megállapodás módosítást a testület a helyi önkormányzatok

            társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 5.§. (2)

            bekezdésében biztosított határIdőn belül elfogadja, amennyiben előzetesen

            a Társulási Tanács Epöl község év végére történő felmondását tudomásul

            veszi, valamint határozatában rögzíti, hogy a folyó évre esedékes tagdíj-

            fizetési kötelezettség teljesítésén túlmenően Epöl községgel szemben

            további követelést és igényt sem a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-

            gazdálkodási Társulás, sem a társ önkormányzatok, jelen együttműködéssel

            és társulással kapcsolatban nem támasztanak, Epöl község a Társulás felé

            mindennel elszámolt.

 

            HatárIdő: 2010. december 31.

            Felelős: képviselő-testület és polgármester

4.) Napirend: Falufejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2009. évi munkájáról

Tiboriné Kardos Éva Kuratórium Elnöke: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

            33/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

            A Falufejlesztési Közalapítvány 2009. évi beszámolójáról

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

            Falufejlesztési Közalapítvány 2009. évi munkájáról

            szóló beszámolót.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

5.) Napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztása

Mike Hajnalka jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon  választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Fentiek alapján előterjeszti a határozati javaslatban szereplő személyeket és kéri a képviselő-testület jóváhagyó határozatát.

Tekintettel arra, hogy a Köztársasági Elnök még nem tűzte ki a helyi önkormányzati választások Időpontját, ezért javasolja, hogy a határozat a választás kitűzését követő napon lépjen hatályba.  

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        34/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról.

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (2) bek. alapján

                        az alábbi személyekből álló Helyi Választási Bizottságot választja meg:

                        Tagok:

                        Tiboriné Kardos Éva           Epöl, Szabadság u. 9.

                        Tácsik Mihályné                   Epöl, Kossuth L.u. 58/a.

                        Belkovics Mária                   Epöl, Kossuth L.u. 15.

                        Tóthné Simon Éva               Epöl, Móricz Zs.u.

                        Domokos Ede                      Epöl, Móricz Zs.u. 29.

                        Póttagok:                  

                        Vicze János                          Epöl, Kossuth L.u. 20.

                        Katona Imre                          Epöl, Móricz Zs.u. 31.

                        HatárIdő: A határozat a helyi önkormányzati választások kitűzését

                                        követő napon lép hatályba.

                                        A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti az

                                        52/2006.(VII.27.) Ökt. határozat és a 8/2008.(I.31.) Ökt.

                                     határozat.

                        Felelős:   képviselő-testület

6.) Napirend: Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés

                       kiegészítő munkái

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az új orvosi rendelő előtti feljáró, az udvarban lévő parkolóhelyek kialakítása és a Hősök szobra és környékének rendezése. Ezzel egy nagyon szép környezet került kialakításra a község forgalmas központi részén. A képviselő-testület a 27/2010.(IV.29.) Ökt. határozatával döntött ezeknek a munkáknak az elvégzéséről és megbízta a kivitelezéssel a Bazalt Kft-t. A munkálatok során kiegészítő munkák elvégzése is szükséges volt pld. a közkút cseréje, kerékpártároló kihelyezése, az orvosi rendelő és a mellette lévő önkormányzati lakás közötti un. elválasztó fal építése, a posta előtti mozgáskorlátozott feljáró építése, és a közterület vízelvezetése. Ezeknek a munkáknak az ellenértéke 1.003.653,- Ft (Áfa-s). Javasolja a kiegészítő munkákra megkötött vállalkozási szerződést jóváhagyni és a szükséges forrást biztosítani az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

                        35/2010.(VI.30.) Ökt. határozat

                        Orvosi rendelő parkoló építés és kapubejáró, járdaépítés

                      kiegészítő munkáiról

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        jóváhagyja az Önkormányzat és a Bazalt Kft (Tata, Faller J.u.6.)

                        között 2010. május 28-án megkötött vállalkozási szerződést az

                        orvosi rendelő előtti járdafelújítás, parkoló építés és kapubejáró

                        építés kiegészítő munkái vonatkozásában.

                        A vállalkozási szerződésben szereplő 1.003.653,- Ft (Áfa-s)

                        vállalkozási díjat biztosítja a 2010. évi költségvetés általános

                     gazdálkodási tartaléka terhére.

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f. 

                        Muszela Imre                                                         Mike Hajnalka

                        polgármester                                                                jegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 30 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]