Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.11.26. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

               2009. november 26-án tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                  polgármester

                         Kovács Gábor                   alpolgármester

                         Csenki Mihály                    képviselő

                         Muszela Szabolcs          képviselő

                         Tácsik Attila                       képviselő

                         Villányi Imre                       képviselő

                         Mike Hajnalka                    jegyző

                         Molnár Róbertné              gazdálkodási előadó

 

Távol lévő képviselő: ifj. Csenki Mihály

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testültből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 2 napirendi ponttal kiegészíteni:

13.) Játszótér építés kivitelező kiválasztása

       Előadó: Muszela Imre polgármester

14.) képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

       Előadó: Kovács Gábor alpolgármester

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangú "7" igen szavazattal elfogadta.

 

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről

     Előadó: Muszela Imre polgármester

3.) 2010. évi költségvetési koncepció

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

     Társulási Megállapodásának módosítása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

6.) Lakásbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

7.) Helyiségbérleti díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

8.) Közterület-használati díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Hulladékszállítási díjak módosítása

     Előadó: Muszela Imre polgármester

10. 2009. évi Igazgatási szünet elrendelése

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

11.) Utcanévtáblák, információs táblák pályázat többletmunkáihoz forrás biztosítása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

12.) Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

     Előadó: Muszela Imre polgármester

13.) Játszótér építés kivitelező kiválasztása

       Előadó: Muszela Imre polgármester

14.) képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

       Előadó: Kovács Gábor alpolgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés (2009. szeptember 14.) óta történt eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Október 16-án került megrendezésre az Idősek Napja. Szép, színvonalas rendezvény volt, minden segítőnek köszöni a segítséget.

- Október 23-án volt a Dr. Erdős Mátyás Park avatása egy nagyon színvonalas ünnepség keretében. Mindenkinek köszöni a segítséget. A Lipóti Polgármester jelezte, hogy továbbra is szeretné ápolni községünkkel a kapcsolatot.

- Az ez évre betervezett járdafelújítás elkészült, benyújtottuk az igényünket a támogatás lehívására.

- Az orvosi rendelő kivitelezése folyamatosan halad. Az első számlát befogadtuk, ezt előre ki kell fizetni és utána lehet visszaigényelni a támogatást. Az első számla kifizetése nem okoz gondot mert 6,9 M Ft előleget igényeltünk a támogatásból erre a célra.

- A KEM Önkormányzat Települési Pályázati Alapjából 3 M Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást kaptunk az orvosi rendelő építéséhez a saját erő rész kiváltására.

- A Falufejlesztési Közalapítvány eredményes pályázatának köszönhetően a tájház külső felújítására 11 M Ft támogatást nyert el. November hónap folyamán a Közalapítvány benyújtott egy újabb pályázatot a tájház belső felújítására is.

- Az utcanévtáblák elkészültek és a mai napon kihelyezésre is kerültek a közterületekre. A pályázati támogatást rövidesen leigényeljük.

- Az éves programterv szerint december 12-én kerül sor a civil szervezetek találkozójára.

- Hívja  2010. január 2-án a képviselő-testületet egy évzáró/évnyitó ünnepségre.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

51/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről.

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről szóló tájékoztatatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

1.) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről szóló tájékoztató az

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009.(II.27) Ökt. költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves alakulása

 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

                                                                                                                                                                                                                         E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

354 763

386 525

252 661

65,4 %

Bevételek főösszege

354 763

386 525

274 812

71,1 %

 

3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat,

            - a háromnegyedéves teljesítést, valamint

            - a teljesülés alakulását

    az 1.sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1.sz. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

 

4.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai:

            - eredeti előirányzatait,

            - a módosított előirányzatokat,

            - a háromnegyedéves teljesítést, valamint

            - a teljesülés alakulását

    a 2.sz. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi háromnegyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                                             E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

307 471

342 708

224 996

65,7 %

Ebből:

 

 

 

 

személyi jellegű kiadások (02/49)

172 966

175 542

122 458

69,8 %

munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

54 901

55 343

36 539

66,0 %

dologi jellegű kiadások (03/67)

60 994

65 901

47 074

71,4 %

speciális célú támogatások (04/95)

0

0

     724

 

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

 

6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. háromnegyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

47 292

43 817

27 665

63,1  %

Ebből:

 

 

 

 

felújítások (05/6)

30 762

25 688

21 028

81,9  %

felhalmozási kiadások összesen (05/33)

16 130

   17 729

4 704

26,5 %

egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

0

0

0

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 

7.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.

 

8.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

 

9.) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési szerv(ek) költségvetésének teljesülése

 

10.) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A tartalék illetve a hiány/többlet összegének alakulása

 

11.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. háromnegyedéves teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

4 100

31 412

0

0,0 %

Ebből:

 

 

 

 

általános tartalék

   100

   2 375

0

0,0 %

céltartalék

4 000

29 037

0

0,0 %

 

12.) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                      

                                                                                                                                 E Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. 3/4 éves teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

0

0

 

2009. évi várható teljesítés  

 

13.) Az önkormányzat 2009. évi

            bevételeit várhatóan            359 062 E Ft-ra

            kiadásait várhatóan             323 416 E Ft-ra

       fogja teljesíteni.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előre jelzett bevételek teljesülése érdekében a polgármesteri hivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

3.) Napirend: 2010. évi költségvetési koncepció

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

52/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§. (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határoz az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról:

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési koncepciója 

 

1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                                 E Ft

Kiadások főösszege

Bevételek főösszege

284 994

339 396

 

2.) Az önkormányzat 2010. évi koncepció szerinti bevételeit az 1.sz. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

 

3.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                          E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Összesen

280 832

Ebből:

 

személyi jellegű kiadások (02/49)

163 276

munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

48 719

dologi jellegű kiadások (03/67)

62 762

speciális célú támogatások (04/95)

     965

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

 

4.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatainak 2010. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                            E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Összesen

4 162

Ebből:

 

felújítások (05/6)

0

felhalmozási kiadások összesen (05/33)

1 687

egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

0

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2.sz. melléklet tartalmazza.

 

5.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak koncepcióját célonként a 4.sz. melléklet rögzíti.

 

6.) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 5.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként

 

7.) Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A költségvetési szervek költségvetésének koncepciója

 

8.) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének koncepcióját a 3.sz. melléklet tartalmazza.

 

A tartalék illetve hiány/többlet összegének alakulása

 

9.) A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

 

                                                                                                                                 E Ft

Előirányzat megnevezése

Koncepció

Tartalék

0

Ebből:

 

általános tartalék

0

céltartalék

0

 

10.) Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                                                                                            E Ft

Megnevezés

Koncepció

Hány

0

Többlet

0

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

4.) Napirend: 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

53/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

             az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az

            önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

5.) Napirend: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                  Társulási Megállapodásának módosítása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2008. évi zárszámadás felülvizsgálatára könyvvizsgálót kellett alkalmaznia az Epöl Községi Önkormányzatnak, mert az Intézményfenntartó Társulás költségvetése miatt az epöli önkormányzat költségvetése meghaladta a 300 millió Ft-ot. A könyvvizsgáló alkalmazásának költségeit gyermeklétszám arányában elosztottuk a társulásban részt vevő önkormányzatok között. Bajna község kifizette a reá eső részt, de Nagysáp még nem fizetett. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztett Társulási Megállapodás módosítását, mert ebben a fenti költség és más hasonló ilyen jellegű költségek kifizetésére kapnak felhatalmazást a társulásban részt vevő önkormányzatok.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

54/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodásának módosításáról.

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 3.sz. módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

1.) A Társulási Megállapodás V. Pénzügyi rendelkezések fejezete a következő

     9.) ponttal kiegészül:

 

            9.) A Társulás tagjai a Társulás fennállása alatt keletkezett és a Társulás

                 működtetésével kapcsolatos, a székhely önkormányzatnál jelentkező

                  költségeket a gyermeklétszám arányában megtérítik a székhely

                  település önkormányzata számára.

    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

HatárIdő: azonnal

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 


6.) Napirend: Lakásbérleti díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a lakásbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

55/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A lakásbérleti díjak megállapításáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéreit az alábbiak szerint

állapítja meg:

 

I.          Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan a lakbér

           mértéke:

            a.) összkomfortos lakás esetén                 315,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         263,- Ft/m2/hó

 

II.         A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjét lakbérkedvezmény illeti

            meg.

 

            A kedvezményes lakbér mértéke:

 

            a.) összkomfortos lakás esetén                 158,- Ft/m2/hó

            b.) komfortos lakás esetén                         131,- Ft/m2/hó

 

            A határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel egyidejőleg a 61/2008.(XI.17.) Ökt. határozat

           hatályát veszti.

 

            HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

7.) Napirend: Helyiségbérleti díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a helyiségbérleti díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

56/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A helyiségbérleti díjakról

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak

szerint módosítja 2009. január 1-től:  

            1./ Közösségi Ház    Epöl, Kossuth L.u.28.

                        - bál céljára                                                              14.175,- Ft/nap

                        - árusítás céljára                                                      7.875,- Ft /nap

                        - pártpolitikai rendezvények céljára                      7.875,- Ft/nap

            2./ gróf  Széchenyi István Általános Iskola   Epöl, Hősök tere 5.

                        - árusítás céljára                                                      7.875,- Ft/nap

            3./ fodrász üzlet                    Epöl, Kossuth L.u.10.         7.875,- Ft /hó

            4./ Kossuth L.u.3.sz. alatti raktár helyiség /162/1.hrsz/   788,- Ft/m2  /hó

                 Ha nincs olyan bérlő aki a 4./ pontban foglalt helyiséget egészében

                bérbe venné akkor egyéni megállapodás alapján is kiadható.

                A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadás

               feltételeinek meghatározásával és lebonyolításával.

            5./ Kossuth L.u. „volt garázs” /579.hrsz/                            788,- Ft/m2  /hó

                 Ha nincs olyan bérlő aki az 5./ pontban foglalt helyiséget egészében

                 bérbe venné akkor egyéni megállapodás alapján is kiadható.

                 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadás

                feltételeinek meghatározásával és lebonyolításával.

            6./ Postahivatal (Kossuth L.u.28.) bérleti díja                   15.225,- Ft/hó

 

            A bérleti díjak beszedésével megbízza a jegyzőt.

            A határozat rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

            A hatályba lépéssel együtt hatályát veszti a 62/2008.(XI.17) Ökt.

           határozat

 

HatárIdő: folyamatos

            Felelős:   képviselő-testület és jegyző

 

8.) Napirend: Közterület-használati díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: A mellékelt határozati javaslat szerint ismerteti a közterület-használati díjak tervezett változtatását. Az emelés mértéke 5 %. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

57/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

A közterület-használati díjakról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2003.(III.28.)

Ökt.rendelet 13.§. (1) bek. alapján a község területén az alábbi közterület-

használati díjakat állapítja meg:

 

1./  Állandó használati díj:

a./ egyedi hirdető berendezés és reklámtábla külön szerződés szerint

            b./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása        

                462,- Ft/m2/hó

 

 2./ Ideiglenes használati díjak:

            a./ alkalmi árusítás                                                   1.200- Ft/nap

            b./  tehergépkocsi és gépjárművek tárolása        263,- Ft/m2/hó

                 / 5 napig mentes/

            c./ mutatványos tevékenység, vásár:

                        a./ kőrhinta jellegű eszközök                        115,- Ft/m2/nap

                        b./ alkalmi árusítás                                        525,- Ft/m2/nap      

 

3.) Mozgóbolti tevékenység díjai:                          

  - napokban megállapítható közterület-használat esetén 1.050,- Ft/nap

              - napokban nem meghatározható közterület-használat esetén

                5.250,- Ft/hó

             

E határozat rendelkezéseit 2010 január 1-től kell alkalmazni.

A hatályba lépéssel egyidejőleg az 63/2008.(XI.17.)  Ökt. határozat és a 66/2008.(XII.15.) Ökt. határozat hatályát veszti.

 

HatárIdő: folyamatos

Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Hulladékszállítási díjak módosítása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Saubermacher Magyarország Kft által készített díjkalkulációról. A javasolt áremelkedés mértéke 7,6 %. Javasolja a díjemelés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        9/2009.(XI.27.) Ökt. rendelet

                        a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló, a

                      16/2003.(XII.13.) Ökt.  rendelettel és a 8/2004.(VIII.27.) Ökt.

                      rendelettel, a 12/2004.(XI.26.) Ökt. rendelettel és a

                     20/2005.(XII.1.) Ökt. rendelettel, az 1/2007. (I.26.) Ökt.

                     rendelettel  és a 8/2007.(XII.4.) Ökt. rendelettel és a

                    11/2008.(XII.16.) Ökt.  rendelettel módosított 21/2002.(XII.13.)

                   Ökt. rendelet módosításáról.

 

(Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

10.) Napirend: 2009. évi Igazgatási szünet elrendelése

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        10/2009.(XI.27.) Ökt. rendelet

                        A 2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 

                        (Rendelet szövete csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

 

11.) Napirend: Utcanévtáblák, információs táblák pályázat

                          többletmunkáihoz forrás  biztosítása.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi TEKI pályázaton az utcanévtáblák, információs táblák kihelyezésére elnyert pályázaton elkészültek a táblák. A kivitelező nem az a cég volt aki a pályázathoz az árajánlatot adta. Az elkészült táblák mind műszakilag mind külalakra szebbek, jobbak az árajánlatot adó cég ajánlatánál. Fentiek alapján a jobb minőségű táblák elkészítésére többletköltséget kell vállalnunk melynek összege 200 E Ft + Áfa (250.000,- Ft). Ebből még készül a Polgármesteri Hivatal elé egy hirdetőtábla és egy tájékoztató tábla.  Javasolja a többletköltség vállalását a tartalék keret terhére.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            58/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

            Utcanévtáblák, információs táblák pályázat

            többletmunkáihoz forrás  biztosításáról.

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            a "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése

            (utca névtáblák, információs táblák) 2009. évi TEKI pályázat

            többletmunkáihoz 200.000,- Ft+Áfa (250.000,- Ft) előirányzatot

            biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

            Felhatalmazza a polgármestert,  a többletmunkákra vonatkozó

            vállalkozói szerződés aláírására.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

12.) Napirend: Pályázati felhívás könyvvizsgáló alkalmazására

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (2) bekezdése alapján, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.

Tekintettel arra, hogy az Intézményfenntartó Társulás miatt az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege is meghaladja a 300 millió Ft-ot, így mindenképpen szükség lesz a zárszámadás elfogadása előtt könyvvizsgáló alkalmazására. A könyvvizsgálót pályázat útján kell kiválasztani. Javasolja a határozati javaslatban előterjesztett pályázati hirdetmény elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot


59/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

Könyvvizsgáló alkalmazásáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a könyvvizsgáló

alkalmazásával kapcsolatban az alábbi pályázati hirdetményt teszi közzé:

 

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet KÖNYVVIZSGÁLÓ

alkalmazására az 1990. évi LXV. tv. 92/A §-ában foglalt feladatok ellátására.

A pályázat a 2009. évi és a 2010. évi beszámoló auditálására vonatkozik.

 

Pályázhatnak:

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű könyvvizsgálók.

 

Feltételek:

- szakmai önéletrajz,

- díjazás megjelölése 2009. és a 2010. év auditálására

 

A pályázatot 2009. december 15-ig lehet benyújtani Epöl község polgármesteréhez.

 

Cím: 2526. Epöl, Kossuth L.u.8.

Telefon: 33/448-530.

 

A pályázati felhívást az alábbi helyeken kell közzétenni:

            - 24 óra c. napilap (egy alkalommal)

            - Epöl község honlapja

            - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

HatárIdő: A pályázati felhívás közzétételére: 8 nap

Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

13.) Napirend: Játszótér építés kivitelező kiválasztása

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán játszótér építésre elnyert nettó 7,9 M Ft támogatás felhasználására megkeresett néhány céget a kivitelezésre vonatkozó árajánlat kéréssel. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat, melyet közül a Zöldudvar Parkosító és Kertfenntartó Kft (Csolnok, Petőfi S.u. 19.) ajánlattevő árajánlatát javasolja elfogadni mely a legkedvezőbb, nettó  7,6 millió Ft. Az Áfa összegét az önkormányzatnak saját erőből kell kifizetnie.

 

A napirend tárgyalása során a képviselő-testület kérdéseket tett fel és javasolta, hogy a Zöldudvar Parkosító és Kertfenntartó Kft-t újra keresse meg az önkormányzat az ajánlatban szereplő egyes játékok cseréjével kapcsolatban. A napirend keretében döntés nem született.

 

 

14.) Napirend: képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása

 

Kovács Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy ez évben a képviselők még nem vették fel a tiszteletdíjukat. Javasolja, hogy a 2009. évi tiszteletdíjat a képviselő-testület ajánlja fel a Hősök szobra és környékének rendezésére és ez a cél kerüljön elkülönítésre a 2010. évi költségvetésben. A javasolt célra még árajánlatot kell majd kérni, hogy megtudjuk,  megvalósítható lenne-e ez a cél, de addig is javasolja céltartalékba helyezni a tiszteletdíj teljes összegét.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            60/2009.(XI.26.) Ökt. határozat

            A képviselői tiszteletdíjak átcsoportosításáról

 

            Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

            1/2009.(II.27.) Ökt. rendeletében a személyi juttatások

            előirányzatán belül szereplő képviselői tiszteletdíjak és járulékai

            teljes bruttó összegét  1.355.904,-  Ft-ot átcsoportosítja a felújítási

            kiadások közé a Hősök szobra és környékének rendezésére.

            Megbízza a polgármestert, hogy a határozat rendelkezését a következ?

            költségvetési rendelet módosításakor vezesse át a költségvetésen.

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 

                        Muszela Imre                                              Mike Hajnalka

                        polgármester                                                    jegyző


 

 

 

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 28 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]