Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.04.29. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének

                2009. április 29-én tartott nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Kovács Gábor                      alpolgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Villányi Imre                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Tácsik Attila

                                     Wencz Péter

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol 1 napirendi ponttal kiegészíteni:

9.) Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt egyhangú "igen" szavazattal elfogadta a javasolt napirendet.

 

N a p i r e n d


1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

     Előadó: Muszela Imre polgármeter

2.) Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető 2008. évi

     fenntartásáról.

     Előadó: Lakházi Zsolt ügyvezet?

3.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

     Előadó: Muszela Imre polgármester

4.) Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzésének éves jelentése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

5.) Tájékoztató a községi könyvtár 2008. évi működéséről

     Előadó: Muszela Szabolcs könyvtáros

6.) Helyi szociális rendelet módosítása

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

7.) Alapító Okiratok felülvizsgálata

     Előadó: Mike Hajnalka jegyző

8.) 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előadó: Muszela Imre polgármester

9.) Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.

 

Muszela Imre polgármester: Az előző ülés óta történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adja a képviselő-testületnek:

 

- március 30-án közmeghallgatás volt kevés lakossági érdeklődés mellett.

- Az Állami Közútkezelő Kht-nál egyeztető tárgyalást folytatott a tulajdonukban lévő belterületi utcák leválasztása ügyében. A közútkezelő a kb. 3-400 E Ft-os munkarészre fedezetet kért a felettes szervétől. Ennek elbírálásától függ majd, hogy szükséges lesz-e önkormányzati önrész biztosítása. Ha a felettes szerv nem finanszírozza a teljes bekerülési költséget, akkor nekünk is vállalni kell a költségek 1/3 részét.

- Több ingatlan területét is rendezni kell a jövőben:

            - Szabadság utca több hrsz-ból áll, melyet egy hrsz. alá kell vonni

            - Arany J. utcában is van olyan terület mely az önkormányzaté, de

               magánszemélyek használják.

- Pályázaton támogatást nyert az önkormányzat 2 db főkasza és védőfelszerelések beszerzésére kb. 300 E Ft értékben.

- Vasárnap bejárás volt a Móricz Zs.u. felső végén és az Őrhegy utcában az út kövezése miatt. A munka kb. 360 E Ft-ba kerülne, de szükség volna lakossági önerőre is.

Még további egyeztetés szükséges.

- április 30-ára bejárást tervez a Szabadság utcában a járda állapotának vizsgálata miatt.

 

A képviselő-testület egyhangú "6" igen" szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

 

 

2.) Napirend: Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolója a köztemető

                         2008. évi fenntartásáról.

 

Lakházi Zsolt ügyvezet?: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s


Muszela Imre polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat valóban a szerződésben bevállalta a hulladékszállítás díjának rendezését mert a szerződés megkötésének Időpontjában ezért nem kellett fizetni a hulladékszállító cég felé. Azóta új szerződést kötöttünk a települési hulladékszállításra és már fizetőssé vált a temetői hulladék elszállítása is. Véleménye szerint a szerződés alapján az önkormányzatnak vállalnia kell a hulladékszállítás költségeit, negyedéves fizetési határIdőkkel. A vállalkozó többi kérelmét - sírhelydíjak érvényesítése, ravatalozó használati díj, hűtési díj emelése - nem javasolja támogatni az amúgy is magas temetkezési költségek miatt.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        23/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt 2008. évi beszámolójáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt beszámolóját

                        a köztemető 2008.évi fenntartásáról.

                        Az önkormányzat 2009-től negyedévente vállalja a temetőre vonatkozó

                        hulladékszállítási költségek megfizetését.

                        A ravatalozó használati díj és a hűtési díj emeléséhez nem járul hozzá.

                        A sírhelydíjak vonatkozásában a helyi rendeletet nem kívánja

                        megváltoztatni.

                       

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:    képviselő-testület

 

 

3.) Napirend: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója


Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        3/2009.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

 

                        (Rendelet csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

4.) Napirend: Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzésének éves jelentése

 

Muszela Imre polgármester: Röviden ismerteti az önkormányzat és a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2008. évi belső ellenőrzési jelentését. A jelentés különösebb nagyobb problémákat nem tárt el, az önkormányzat vonatkozásában a feltárt hiányosságok a zárszámadás elkészítéséig pótlásra kerültek. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        24/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, tudomásul veszi  az Epöl

                        Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, valamint

                        a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

                        2008. évi belső ellenőrzéséről készült éves jelentést.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős: képviselő-testület és polgármester

 

 

 

5.) Napirend: Tájékoztató a községi könyvtár 2008. évi működéséről

 

Muszela Szabolcs könyvtáros: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

H o z z á s z ó l á s:


Muszela Imre polgármester: A mozgókönyvtári feladatokra ez évben is kb. 1 millió Ft normatívát kapunk melyből ez évben már jelentős fejlesztést végezhetünk e könyvtárban. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 5"igen" szavazattal 1 tartózkodás mellett (Muszela Sz.) meghozta a következő határozatot:

 

                        25/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A Községi könyvtár 2008. évi működéséről szóló beszámolóról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a

                        községi könyvtár beszámolóját a 2008. évi

                        tevékenységéről.

 

                        HatárIdő: azonnal

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

6.) Napirend: Helyi szociális rendelet módosítása

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő rendeletet:

 

                        4/2009.(IV.30.) Ökt. rendelet

                        A szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 4/2008.(V.6.) Ökt.

                        rendelettel, a 7/2008.(VI.6.) Ökt. rendelettel és a 15/2008.(XII.19.)

                       Ökt. rendelettel módosított 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelet

                       módosításáról.

 

                        (Rendelet szövege csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

 

7.) Napirend: Alapító Okiratok felülvizsgálata

 

Mike Hajnalka jegyző: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

26/2009. (IV.29.) Ökt. határozat

Az Alapító Okiratok felülvizsgálatáról

 

Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben előírtaknak megfelelően felülvizsgálta az általa alapított költségvetési szerveket és az alábbiakat állapítja meg:

A képviselő-testület továbbra is fenn kívánja tartani a két költségvetési intézményét; a Polgármesteri hivatalt és a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulást.

A költségvetési szerveket az alábbiak szerint sorolja be:

 

Tevékenységének jellege alapján:

- Epöl Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala       közhatalmi költségvetési szerv

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás           közhatalmi költségvetési szerv

                                              

 

A feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján:

- Epöl Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  önállóan működő és gazdálkodó

                                                                                              költségvetési szerv

 

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás            önállóan működő és

                                                                                     gazdálkodó költségvetési szerv

 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az alapító okiratokat 2009. június 1-ig készítse el, és terjessze a képviselő-testület elé.

 

HatárIdő: Az alapító okiratok átdolgozására 2009. június 1.

Felelős:    polgármester és jegyző

 

8.) Napirend: 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen a képviselő-testület meghatározta a 0222/3.hrsz-ú ingatlan vételárát és kérte, hogy a nyilatkoztassuk a vevőt, hogy a felajánlott vételárat elfogadja-e. Szentirmai Éva vevő az önkormányzat által megjelölt vételárat nyilatkozatában elfogadta. Tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítése a vagyonértékelés által megállapított áron felül történik, így javasolja az értékesítés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

27/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        A 0222/3.hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának

                        szabályairól szóló, a 4/2007.(VIII.7.) Ökt. rendelettel módosított

                        4/2002.(II.15.) Ökt. rendelet 12.§. (4) bek. ab.) pontja alapján

                        az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0222/3.hrsz-ú

                        3 ha 6393 m2 területű gazdasági épület és udvar művelési ágú

                        ingatlanát 5.500.000,- Ft azaz ötmillió-ötszázezer forint (Áfa mentes)

                        vételáron eladja Szentirmai Éva Tatabánya, Bánhidai ltp. 313. 3/7.sz.

                        alatti lakosnak.

                        Az adásvételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

9.) Napirend: Ajánlattételi felhívás orvosi rendelő építésére

 

Muszela Imre polgármester: Részletesen ismerteti a képviselő-testületnek az orvosi rendelő építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges hirdetményt és javasolja annak elfogadását. A hirdetmény alapján június hónap második felében elkezdődhetne a munka.

 

A képviselő-testület egyhangú 6"igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        28/2009.(IV.29.) Ökt. határozat

                        Orvosi rendelő építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

                        megindításáról

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az orvosi rendelő

                        építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

                        szóló hirdetményt.

                        Megbízza a polgármestert a hirdetmény közzétételével.

 

                        HatárIdő: A közzététel kezdeményezésére: 15 nap

                        Felelős:   képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                         jegyző

 

 

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 37 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]